Tag Archives: คณะศิลปกรรมศาสตร์

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและการจัดการความรู้อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2  พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ FA-102 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์ที่ …

Read More »