Tag Archives: งานพัสดุ

ร่างเอกสารประกวดราคา-การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์-จำนวน-1-งาน

สนใจติดต่อ << ดาวน์โหลดเอกสาร TOR >> << ดาวโหลด ร่างเอกสารประกวดราคา-การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์-จำนวน-1-งาน>> << ดาวโหลด แบบรูปและรายการละเอียด>>     1.1 TOR 1.1TOR ———————– 1.2-ร่างเอกสารประกวดราคา-การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์-จำนวน-1-งาน 1.2-ร่างเอกสารประกวดราคา-การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์-จำนวน-1-งาน ———————– 1.แบบรูปและรายการละเอียด 1.แบบรูปและรายการละเอียด ———————– 2.ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding.pdf 2.ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding ———————– 3.สัญญาจ้าง 3.สัญญาจ้าง ———————– 4.1-แบบหนังสือค้ำประกัน 4.1-แบบหนังสือค้ำประกัน ———————– 4.2-หลักประกันผลงาน 4.2-หลักประกันผลงาน ———————– 5.-สูตรการปรับราคา 5.-สูตรการปรับราคา ———————– 6.1-บทนิยามผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 6.1-บทนิยามผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ———————– 6.2-บทนิยามการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 6.2-บทนิยามการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ———————– 7.1-บัญชีเอกสารส่วนที่-1 7.1-บัญชีเอกสารส่วนที่-1 ———————– 7.2-บัญชีเอกสารส่วนที่-2 7.2-บัญชีเอกสารส่วนที่-2 ———————– 8.-รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม-BOQ 8.-รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม-BOQ ———————– ตาราง-ปปช.01 ตาราง-ปปช.01 ———————–     ดาวน์โหลดเอกสาร 1.1 TOR 1.2-ร่างเอกสารประกวดราคา-การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์-จำนวน-1-งาน 1.แบบรูปและรายการละเอียด 2.ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding.pdf 3.สัญญาจ้าง 4.1-แบบหนังสือค้ำประกัน 4.2-หลักประกันผลงาน 5.-สูตรการปรับราคา 6.1-บทนิยามผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 6.2-บทนิยามการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 7.1-บัญชีเอกสารส่วนที่-1 7.2-บัญชีเอกสารส่วนที่-2 8.-รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม-BOQ ตาราง-ปปช.01   << ดาวน์โหลดเอกสาร TOR >> << ดาวโหลด ร่างเอกสารประกวดราคา-การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์-จำนวน-1-งาน>> << ดาวโหลด แบบรูปและรายการละเอียด>>    

Read More »

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน เพื่อให้ประชาชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  จำนวน 3 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2560 ถึง 6 ธ.ค. 2560 สามารถส่งข้อเสนอแนะได้ที่  e-mail : khomsanklaynak@gmail.com ———————————————————————————————— 1.1 TOR ———————– 1.2-ร่างเอกสารประกวดราคา-การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์-จำนวน-1-งาน ———————– 1.แบบรูปและรายการละเอียด ———————– 2.ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding.pdf ———————– 3.สัญญาจ้าง ———————– 4.1-แบบหนังสือค้ำประกัน ———————– 4.2-หลักประกันผลงาน ———————– 5.-สูตรการปรับราคา ———————– 6.1-บทนิยามผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ———————– 6.2-บทนิยามการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ———————– 7.1-บัญชีเอกสารส่วนที่-1 ———————– 7.2-บัญชีเอกสารส่วนที่-2 ———————– 8.-รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม-BOQ ———————– ตาราง-ปปช.01 ———————–     ดาวน์โหลดเอกสาร 1.1 TOR 1.2-ร่างเอกสารประกวดราคา-การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์-จำนวน-1-งาน 1.แบบรูปและรายการละเอียด 2.ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding.pdf 3.สัญญาจ้าง 4.1-แบบหนังสือค้ำประกัน 4.2-หลักประกันผลงาน 5.-สูตรการปรับราคา 6.1-บทนิยามผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 6.2-บทนิยามการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 7.1-บัญชีเอกสารส่วนที่-1 7.2-บัญชีเอกสารส่วนที่-2 8.-รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม-BOQ ตาราง-ปปช.01        

Read More »

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปจำนวน 67 รายการ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปจำนวน 67 รายการ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

Read More »