Tag Archives: ประชุมวิชาการ

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะศิลปกรรมทุกท่าน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้การเตรียมความพร้อม รับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (Road Show)

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะศิลปกรรมทุกท่าน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้การเตรียมความพร้อม รับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2 …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ทศวรรษต่อไป…กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดที่จะจัดสัมมนา “ทศวรรษต่อไป…กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหา 2559 เวลา 08.30-16.0 …

Read More »

ขอเชิญร่วมการเสวนา เรื่อง BIG DATA พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

ผู้ร่วมเสวนา – ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด (ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) – ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ (รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษ …

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 1 มิภุนายน 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิ …

Read More »