Tag Archives: ผลงานนิสิต

จาร E-san memorandum

นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงโครงการ จาร E-san memorandum โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ ด …

Read More »

มาร่วมเชียร์ B48 นริศรา กันยายุทธ (สเมิร์ฟ) ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 8 ตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B48 นริศรา กันยายุทธ (สเมิร์ฟ)  http://bualuang101.kapook.com/profile/01 ตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

มาร่วมเชียร์ B01 รชตะ กาญจนสุนทร (คำรณ) ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 8 ตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 http://bualuang101.kapook.com/profile/01 B01 รชตะ กาญจนสุนทร (คำรณ) ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 8 ตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลหนังสั้น หัวข้อ”ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส.”

รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลหนังสั้น หัวข้อ”ความสุขเล็กๆ ของน …

Read More »