Tag Archives: มมส

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณบดีและคณะผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

นิสิตภาควิชาศิลปการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อถวายเป็นราชกุศลทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ  ซึ่งกำหนดปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ณ บริเวณข้างสระน้ำอาคารศูนย์ประชุมที่กำลังก่อสร้าง เขตพื้นที่ในเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

Read More »

การประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลางรอบชิงชนะเลิศ ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อวงศิลป์อีสาน ร่วมกิจกรรมการประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลางรอบชิงชนะเลิศ ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ1 การประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ได้รับรางวัลนางไหและกั๊บแก๊บดีเด่น – นายเจษฏา ชื่นตา – นางสาวกายสิทธิ์ ศรีทา

Read More »

แนะนำ Collection miniTCDC. แหล่งสารสนเทศด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์. สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวืทยบริการขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักวิจัยและบุคลากรทุกท่าน ที่สนใจเรื่องราวด้านธุรกิจการออกแบบทั้งภายนอกและภายใน ใช้บริการ ทรืรธฉฏฉ ได้ ณ บริเวณชั้น 2 สำนักวิทยบริการ A ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ทุกวันทำการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.  วัน อาทิตย์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

Read More »

ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2559 ในเวลาราชการเท่านั้น

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จำนวน 146 คน นิสิตเข้าทดสอบ 135 คน นิสิตสอบผ่านจำนวน 73 คน นิสิตที่ยังสอบไม่ผ่าน ให้ดำเนินการทดสอบ ครั้งที่ 3 ตามเอกสารที่แนบมานี้

Read More »