Tag Archives: มมส

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม 

Read More »

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 ในวันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2559

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 ในวันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2559 เลือกตั้งล่วงหน้า วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 o น. หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า หน่วยที่ 1 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 (เขตพื้นที่ในเมือง) หน่วยที่ 2 สำนักงานสภาคณาจารย์ อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 (เขตพื้นที่ขามเรียง) รายละเอียดในการเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 (พ.ศ.2559-พ.ศ.2562)  รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 (พ.ศ.2559-พ.ศ.2562)

Read More »