Tag Archives: มมส

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559

สามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.research.msu.ac.th

Read More »

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและการจัดการความรู้อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2  พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ FA-102 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อกำหนดและค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

Read More »