Tag Archives: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการความร่วมมือประติมากรรมกับชุมชน 8 สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี วันที่ 4-11 กรกฏาคม 2559

ลุล่วงด้วยดียิ่ง ชื่นชม และขอบคุณ คณาจารย์สาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ว่าที่ ดร.อดุลย์ บุญฉ่ำ อ.ประสิทธิ์ วิชายะ (ศิลปินชั้นเยี่ยมคนล่าสุดของไทย) อ.สั …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรู้และ การทำวิจัยในชั้นเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2559

 

Read More »

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตต่างชาติเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Internship) ประจำปีงบหระมาณ 2559 ครั้งที่ 3

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 043-754241 โทรภายใน #1338 อีเมล์ suyaneec@hotmail.com รายละเอียดและใบสมัคร อ่านเพิ …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการพิจารณาทุนสนับสนุน โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการพิจารณาทุนสนับสนุน โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ที่คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสา …

Read More »