Tag Archives: อาจารย์

รองศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล แห่งภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนหนังสือสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง มั๊วเวียดนามวัฒนธรรมบัลเล่ต์แห่งกรุงฮานอย

รองศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล แห่งภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนหนังสือสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง มั๊วเวียดนามวัฒนธรรมบัลเล่ต์แห่งกรุงฮานอย ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่วงวิชาการทางด้านศิลปะการแสดงในประเทศไทย และเพื่อเป็นการตอบรับกระแสการเปิดประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน ตามนโยบาย CLMTV ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนใจสั่งซื้อได้ที่ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More »

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและการจัดการความรู้อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2  พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ FA-102 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อกำหนดและค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ ที่ได้รับเหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ ที่ได้รับเหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 จากชิ้นงานประติมากรรม ‘ชีวิตที่เสียสมดุล’ และส่งผลให้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม จากรางวัล 2 เหรียญทองรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ (ปี 2547 และ 2559) และ 2 เหรียญเงิน (ปี 2552 และ 2554)                      

Read More »