Tag Archives: Author

โครงการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน งานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปีเมืองกาฬสินธุ์ ระดับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 4 -5 มีนาคม 2561

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อวงศิลป์อีสาน เข้าร่วมโครงการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน งานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปีเมืองกาฬสินธุ์ ระดับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 4 -5 มีนาคม 2561 ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาพ/ข่าว ศุภวัฒน์ นามปัญญา

Read More »

การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 13 หัวข้อ “มอง”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดงานวันนริศอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือ “สมเด็จครู” ของเหล่าช่างศิลปะทุกแขนง ทรงเป็นที่รู้จักในฐานะนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลายแขนง องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2506 ในวาระ 100 ปี ประสูติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะด้านการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของศิลปะแขนงหนึ่งในยุคปัจจุบันที่เติบโตไปตามกระแสโลกแห่งเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจัดการประกวดภาพถ่ายด้านศิลปวัฒนธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้ปรากฏแก่สาธารณชน และยกระดับวงการถ่ายภาพของไทยสู่ระดับสากล โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของการจัดประกวดภาพถ่ายจากระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดและมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันจากนักถ่ายภาพ ทั่วโลก โดยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการจัดการประกวดภาพถ่าย เนื่องในงานวันนริศ มาแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่เป็นนักถ่ายภาพและผู้ที่รักการถ่ายภาพ ได้ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในโอกาสนี้ หัวข้อการประกวด เรื่อง “มอง” คือ การดู สังเกต พิจารณา จ้อง เพ่งดู เหลือบมอง ชำเลืองมอง แลมอง สังเกตการณ์ จับตามอง แต่ละบุคคล สามารถมองในสิ่งเดียวกันด้วยอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและมุมมองที่แตกต่างกัน การมอง สามารถสะท้อนภาพของบางสิ่งบางอย่าง หรือ มองโดยใช้จินตนาการ และสามารถถ่ายทอด ให้ผู้อื่นมองเห็นรับรู้และเข้าใจในมุมมองนั้นได้ ประเภทของภาพถ่าย ภาพถ่ายดิจิทัล ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ การคัดเลือกและตัดสินผลงาน แบ่งเป็น 2 รอบ รอบคัดเลือกเข้าร่วมแสดง พิจารณาคัดเลือกผลงานจากไฟล์ภาพถ่ายที่บันทึกลงซีดี เพื่อคัดเลือกภาพถ่ายเข้าร่วมแสดงจำนวนไม่เกิน 120 ชิ้น โดยจะเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทาง www.photo.su.ac.th ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ส่งงานเข้าประกวดทุกท่านสามารถตรวจสอบผลงานภาพถ่ายซึ่งผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรอบแรก หากพบว่าภาพถ่ายใดกระทำผิดตามเงื่อนไขข้อกำหนดซึ่งได้ระบุไว้ โปรดแจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดมาที่ E-mail: su-pr@su.ac.th หรือ facebook : www.facebook.com/NarisdayPhotoContestระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 – วันที่ 10 มกราคม 2560 ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าผิดเงื่อนไขข้อกำหนด จะตัดสิทธิ์ผลงานไม่ให้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก รอบพิจารณาตัดสินรางวัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจะดำเนินการพิมพ์ผลงานภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลในรอบสุดท้าย การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย การตัดสินพิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสมเข้าร่วมแสดง เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 1. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ “มอง” 2. ผลงานภาพถ่ายสามารถสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ 3. การส่งผลงานภาพถ่าย ให้ส่งได้คนละ ไม่น้อยกว่า 2 ภาพ แต่ไม่เกิน 4 ภาพ โดยให้ส่งเป็นไฟล์ภาพถ่าย มีขนาดด้านสั้นที่สุด ไม่น้อยกว่า 3,600 พิกเซล และด้านยาวที่สุด ไม่เกินกว่า 9,000 พิกเซล โดยไฟล์ภาพถ่าย ต้องมีความละเอียดของภาพ ไม่ต่ำกว่า 300 dpi และบันทึกไฟล์ภาพในรูปแบบ JPEG ลงบนแผ่นซีดีหรือดีวีดี (ใช้สำหรับการตัดสินรอบแรก) การตั้งชื่อไฟล์ภาพให้ระบุเป็นหมายเลข (1, 2, 3, 4) เท่านั้น 4. ผู้ส่งผลงานภาพถ่าย จะต้องตรวจสอบแผ่นว่าสามารถเปิดไฟล์ภาพได้ หรือหากเกิดความเสียหายกับซีดีหรือดีวีดี มหาวิทยาลัยศิลปากรจะไม่รับผิดชอบต่อไฟล์ภาพที่ไม่สามารถเปิดอ่านได้ และจะตัดสิทธิ์ ไม่รับพิจารณา โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานภาพถ่ายทราบ 5. เป็นผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนและปรากฏในสื่อต่างๆ …

Read More »

“ละครใบ้ Pantomime” จากกลุ่มละครใบ้อารมณ์ดี Babymime นักแสดงละครใบ้มืออาชีพ

***** เตรียมพบกับการแสดง*** “ละครใบ้ Pantomime” จากกลุ่มละครใบ้อารมณ์ดี Babymime นักแสดงละครใบ้มืออาชีพที่เดินทางไปเปิดการแสดงมาแล้วในหลายประเทศ…ครั้งนี้พวกเขาจะเดินทางมาเปิดการแสดงให้ชมกันฟรี ที่ ม.มหาสารคาม!!!! วันอังคารที่ 27 ก.พ. 61 เวลา 14.00 น. จับจองที่นั่งด่วน!!! มีจำนวนจำกัดจ้าาา ***😀😁😂🤣😃😄ขอเรียนเชิญอาจารย์ และฝากประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิต ที่สนใจเข้าชมด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

Read More »

“ฮักแพงเบิ่งแงง ฮูปแต้มดงบัง ครั้งที่ 2”

วิชาเอกศิลปะไทยขอแสดงความยินดี กับนิสิตและศิษย์เก่าที่สามารถคว้ารางวัล ที่ 1, 2 ,3 และรางวัลชมเชย ซึ่งได้แก่ 1.นายถาวร ความสวัสดิ์ (ศิษย์เก่า) 2.นายอภิสร อาสุ นิสิตชั้นปีที่ 3 3.นายอัษฎาวุธ ภูยาทิพย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 4.นางสาวจิตอารี ศรีสมบูรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 จากการประกวดวาดภาพระบายสีในงาน “ฮักแพงเบิ่งแงง ฮูปแต้มดงบัง ครั้งที่ 2” ณ โพธาราม ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม และขอขอบพระคุณวิทยาลัยการเมือง การปกครอง ม.มหาสารคาม ที่จัดโครงการนี้ขึ้น พร้อมทั้งยังอำนวยรถตู้รับ-ส่งในการเดินทาง ในครั้งนี้อีกด้วย

Read More »

โครงการศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะการแสดง “การสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง” ครั้งที่ 18

ขอเชิญชม โครงการศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะการแสดง “การสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง” ครั้งที่ 18 โดยนิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศิวะนาฏราช (FA 404) การแสดงทั้งหมด 10 ชุดการแสดง 1.รำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง 2.เชิดฉิ่งศุภลักษณ์ 3.ฉุยฉายพราหมณ์ 4.ฉุยฉายยอพระกลิ่น 5.รถเสนทรงเครื่อง 6.ลำหับแต่งตัว 7.ฉุยฉายโกมินทร์ 8.ฉุยฉายนางวิฬาร์ 9.ฉุยฉายบุเรงนอง 10.กริชสุหรานากง

Read More »