Tag Archives: imac

โครงการศึกษาดูงานศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ส่งศรี เทียนธาดา และผู้บริหารโรงเรียนบำรุงวิชา ที่ให้ความอนุเคราะห์ที่พักแก่คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาทัศนศิลป์ ในโครงการศึกษาดูงานศิลป …

Read More »