หอเกียรติยศนิสิต(c)

รางวัลแห่งความภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ นายณกรณ์ ตั้งหลัก ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัสสราภรณ์ ใจอุ่น นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนายเศรษฐพงษ์ บุญภา

ขอแสดงความยินดีกับนายบุญนำ สาสุด

ขอแสดงความยินดีกับนายวสันต์ สมนึก ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นายนรินทร นุศาสตร์เลิศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล ดาทุมมา

ขอแสดงความยินดีกับ นายวศิน สิงห์ชมภู

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพัฒน์ มุงแสน

นักเต้นบัลเลต์คณะศิลปกรรมศาสตร์คว้าถ้วยรางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ