Bachelor Degree Form

No. Document number Title
1 F-QP-RG-02-001 แบบรายงานตัวนิสิต (ปริญญาตรี)
2 F-QP-RG-02-002 แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว
3 F-QP-RG-02-003 คำขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
4 F-QP-RG-02-004 คำขอลาพักการเรียน (ระดับปริญญาตรี)
5 F-QP-RG-02-005 คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต (ระดับปริญญาตรี)
6 F-QP-RG-02-006 คำร้องขอลาออก (ระดับปริญญาตรี)
7 F-QP-RG-02-007 คำร้องขอคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (ระดับปริญญาตรี)
8 F-QP-RG-02-008 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
9 F-QP-RG-01-009 คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท (ระดับปริญญาตรี)
10 F-QP-RG-01-010 แบบรายงานตัวนิสิต (ระดับปริญญาโท)
11 F-QP-RG-02-011 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
12 F-QP-RG-02-012 คำร้องขอลาพักการเรียน (ระดับบัณฑิตศึกษา)
13 F-QP-RG-02-013 คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต (ระดับบัณฑิตศึกษา)
14 F-QP-RG-02-014 คำร้องขอลาออก (ระดับบัณฑิตศึกษา)
15 F-QP-RG-02-015 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (ระดับบัณฑิตศึกษา)
16 F-QP-RG-02-016 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
17 F-QP-RG-02-017 คำร้องเปลี่ยนสาขาวิชา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
18 F-QP-RG-02-018 คำร้องเปลี่ยนแผนการเรียน (ระดับบัณฑิตศึกษา)
19 F-QP-RG-02-020 คำร้องขอหนังสือรับรองการขยายเวลาศึกษาต่อ (ระดับบัณฑิตศึกษา)
20 F-QP-RG-02-021 คำร้องขอกลับเข้ารับราชการ (ระดับบัณฑิตศึกษา)
21 F-QP-RG-02-022 คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพ (กรณีพิเศษ)
22 F-QP-RG-02-023 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ (ระดับปริญญาตรี)
23 F-QP-RG-02-024 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน (ระดับปริญญาตรี)
24 F-QP-RG-02-025 คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน (ระดับปริญญาตรี)
25 F-QP-RG-02-026 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit (ระดับปริญญาตรี)
26 F-QP-RG-02-027 คำร้องขอลงทะเบียน Thesis /IS (เพิ่ม) (ระดับบัณฑิตศึกษา)
27 F-QP-RG-02-028 คำร้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
28 F-QP-RG-02-029 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (ระดับบัณฑิตศึกษา)
29 F-QP-RG-02-030 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันอื่น (ระดับบัณฑิตศึกษา)
30 F-QP-RG-02-031 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit (ระดับบัณฑิตศึกษา)
31 F-QP-RG-02-032 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน เกินกว่า ต่ำกว่า
คำร้องขอลงทะเบียนเรียน เกินกว่า ต่ำกว่า กำหนดในระเบียบ ฯ (ระดับบัณฑิตศึกษา)
32 F-QP-RG-02-033 คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน (ระดับบัณฑิตศึกษา)
33 F-QP-RG-02-034 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนช้ากรณีพิเศษ (ระดับบัณฑิตศึกษา)
34 F-QP-RG-02-035 คำร้องของดเรียนรายวิชา(ระดับบัณฑิตศึกษา)
35 F-QP-RG-02-036 คำรอ้งขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน(กรณีที่มีผลการเรียนต่ำกว่า B ระดับบัณฑิตศึกษา)
36 F-QP-RG-02-037 คำร้องขออนุญาตเข้าระบบการลงทะเบียนเรียน
37 F-QP-RG-02-038 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเงื่อนไขบุรพวิชา (ระดับปริญญาตรี)
38 F-QP-RG-02-042 คำร้องขอโอนผลการศึกษา/การเทียบโอนผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี
39 F-QP-RG-02-043 เอกสารหมายเลข 1 (เอกสารแนบคำร้องเทียบโอน ระดับปริญญาตรี)
40 F-QP-RG-02-044 เอกสารหมายเลข 2 (เอกสารแนบคำร้องเทียบโอน ระดับปริญญาตรี)
41 F-QP-RG-02-045 เอกสารหมายเลข 3 (เอกสารแนบคำร้องเทียบโอน ระดับปริญญาตรี)
42 F-QP-RG-02-046 คำร้องเทียบโอน ระดับบัณฑิตศึกษา
43 F-QP-RG-02-047 เอกสารแนนคำร้องเทียบโอน(เอกสารหมายเลข 1 ระดับบัณฑิตศึกษา)
44 F-QP-RG-02-048 เอกสารแนนคำร้องเทียบโอน(เอกสารหมายเลข 2 ระดับบัณฑิตศึกษา)
45 F-QP-RG-02-049 เอกสารแนนคำร้องเทียบโอน(เอกสารหมายเลข 3 ระดับบัณฑิตศึกษา)
46 F-QP-RG-02-050 คำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ช้า)
47 F-QP-RG-02-051 คำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ช้า)
48 F-QP-RG-02-054 คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษาหนังสือรับรอง
49 F-QP-RG-02-055 คำร้องขอตรวจสอบรหัสผ่าน
50 F-QP-RG-02-056 ใบมอบฉันทะ
51 F-QP-RG-02-057 ใบแจ้งความจำนงส่งเอกสารทางการศึกษาทางไปรษณีย์
52 F-QP-RG-06-004 แบบเสนอตรวจสอบรูปแบบหลักสูตร
53 F-QP-RG-06-005 การเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามวงรอบปรับปรุง 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา