Hall of Fame

Awards of pride

ขอแสดงความยินดีกับคุณ”สุรศักดิ์ แสนโหน่ง” เป็นศิลปินคนแรกที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ ประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุรศักดิ์ แสนโหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สันติ สิงห์สุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ขอแสดงความยินดีกับ​ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลจากการแสดง ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่​ 35​ ประจำปี​ 2561

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและอาจารย์ผู้ช่วยสอน นายถาวร ความสวัสดิ์

ขอแสดงความยินดีกับ สุนันทา ผาสมวงษ์

เรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจไม่มีที่สิ้นสุดกับ ขอแสดงความยินดีกับพี่ทอยและพี่แพม ศิษย์ BalletMSU รุ่นที่17และเพื่อนๆพี่ๆร่วมทีม ได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขัน A.T.O.D. International Dance Competition 2018

!!ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ยุทธนา ไพกะเพศ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ที่ได้ผ่านการอบรมในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลป์ รุ่นที่9 ประจำปี2561และได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น 1 ใน 10 คน

แสดงความยินดีนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันลีลาศ ประเภท Tango Beginner Class E Std

ขอแสดงความยินดีกับ “นายอนิเทพ คุณทอง” ศิษย์เก่าวิชาเอกประติมากรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” สาขาศิลปะ 3 มิติ (ประติมากรรม) จากผลงานชื่อ “สัมพันธภาพของรูปทรง” ในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2560 (Young Thai Artist Award ) รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ “นายอนิเทพ คุณทอง” ศิษย์เก่าวิชาเอกประติมากรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” สาขาศิลปะ 3 มิติ (ประติมากรรม)

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง ประสบความสำเร็จคว้าชัยเหรียญทองเวทีการเต้นระดับชาติ และครองตำแหน่ง The Best Ballet Dance

รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนบทความพิเศษเรื่อง มโนห์ราบัลเล่ต์ รัชกาลที่ 9 ลงเผยแพร่ใน มติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ทรรณรต ทับแย้ม อาจารย์สาขาศิลปะการละคร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดหนังสั้น ” หัวเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการใช้สื่อ “

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม ภาควิชาทัศนศิลป์ ผู้มีผลงานดีเด่นโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (จิตรกรรม) รุ่น 7 ที่จะเดินทางไปเผยแพร่ผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา และ นางสาวสุนันทา ผาสมวงศ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้รับเหรียญเงิน จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ ที่ได้รับเหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ตนุพล เอนอ่อน ที่ได้รางวัลที่ 2 ในการประกวดงานจิตรกรรมเพรชยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธนธร สรรพกิจจำนง ศิษย์เก่า ภาควิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัล ช้างเผือก จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรีชา นาลนิ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ มมส ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานการแสดงศิลปกรรมนานาชาติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี2558

2 นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินฯ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ได้รับรางวัลช้างเผือกรวมกัน 1,500,000

“ฮักแพงเบิ่งแงง ฮูปแต้มดงบัง ครั้งที่ 2”