Mr. NARUEBODIN SALEEPUN

Mr. NARUEBODIN SALEEPUN
ประวัติ Profile

อาจารย์ นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์
Mr. NARUEBODIN SALEEPUN
那鲁波迪·萨利普恩 先生
ອາຈານ ນະລຶບໍດິນ ສາລີພັນ

ประวัติการศึกษา Educational Background

หน่วยงานต้นสังกัดภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2544
ปริญญาโท นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี 2547