ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สันติ สิงห์สุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

อาจารย์สันติ สิงห์สุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
ในงานรวมใจภักดี 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2561
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์
ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์สันติ สิงห์สุ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ศิลปกรรม และกิจการพิเศษ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ
รางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม (กลุ่มผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018)
ในงานรวมใจภักดี 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2561
โดยมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานมอบรางวัล
ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิต้นบุญวิสาขา ร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในฐานะแม่ของแผ่นดิน
และเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติพร้อมทั้งยกย่องบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมของสังคมในแต่ละสาขาที่ประพฤติตนเป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรม เป็นแบบอย่างทีดีในสังคม