Assoc.Prof.Dr.ARKOM SA-NGIAMVIBOON

Assoc.Prof.Dr.ARKOM SA-NGIAMVIBOON
 

ประวัติ Profile

รองศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล
Assoc.Prof.Dr.ARKOM SA-NGIAMVIBOON
ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ.ອາຄົມ ສະຫງ່ຽມວິບູນ
阿空·萨加维布恩 博士

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
Position : Deputy Dean for Academic Services
ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍບໍລິການວິຊາການ
艺术应用及相关事务

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2551
สังกัดสาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชา ทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.ภาพพิมพ์ ปีที่จบ 2542
ปริญญาโท ศป.ม.ภาพพิมพ์ ปีที่จบ 2546
ปริญญาเอก ศป.ด.การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีที่จบ 2551
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2557

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2561-2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ 4 รหัสวิชา 0605314
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 ศิลปะภาพพิมพ์ : อัตลักษณ์ชาติพันธ์อีสาน
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด : การพัฒนากระบวนการและแม่พิมพ์ในการสร้างสรรค์
ตำราวิชาการเรื่อง ศิลปะภาพพิมพ์
ผลงานประเภทอื่นๆ บทความวิจัย 2 เรื่อง
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วิชาการ TCI กลุ่ม 2