Asst.Prof.PRATEEP SUTHATHONGTHAI

Asst.Prof.PRATEEP SUTHATHONGTHAI

ประวัติ Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป สุธาทองไทย
Asst.Prof.PRATEEP SUTHATHONGTHAI

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2549
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ปีที่จบ 2544
ปริญญาโท ปีที่จบ 2559

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
กรณียังไม่ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จะศึกษาต่อปี พ.ศ. 2562 สาขาวิชา สถาบัน
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ระบุเดือน/ปี)
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย
ตำราวิชาการเรื่อง ศิลปะร่วมสมัย