Asst.Prof.YUTTANA PAIGAPAT

Asst.Prof.YUTTANA PAIGAPAT

ประวัติ Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา ไพกะเพศ
Asst.Prof.YUTTANA PAIGAPAT

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2548
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.จิตรกรรมและประติมากรรมภาพพิมพ์ ปีที่จบ 2539
ปริญญาโท จิตรกรรม ปีที่จบ 2544
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2556

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2565
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชา จิตรกรรม 3
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 ความศรัทธา
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 2 ความจริง ไตรลักษณ์
หนังสือวิชาการด้าน จิตรกรรมอีสานร่วมสมัย