Miss.AJJAMAPORN CHAIVISUT

Miss.AJJAMAPORN CHAIVISUT

ประวัติ Profile

อาจารย์อรรจมาภรณ์ ชัยวิสุทธิ์
Miss.AJJAMAPORN CHAIVISUT

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง
Position : Head of Department of Performing Arts
ຫົວໜ້າພາກວິຊາສິລະປະການສະແດງ
表演系主任

ประวัติการศึกษา Educational Background