Miss.RATTIYA KOMINTARACHART

Miss.RATTIYA KOMINTARACHART

ประวัติ Profile

อาจารย์รัตติยา โกมินทรชาติ
Miss.RATTIYA KOMINTARACHART

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรมปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2547
สังกัดสาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาศิลปะการแสดง

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปริญญาตรี ศป.บ.นาฏยศิลป์ ปีที่จบ 2544
ปริญญาโท ศศ.ม.นาฏยศิลป์ไทย ปีที่จบ 2549

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา มหรสพอีสาน รหัสวิชา 0606309
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์พื้นเมืองอีสานชุด “ฟ้อนลำแพนเทิดไท้ องค์วิศิษฎศิลปิน”