Mr.PRASIT WICHAYA

Mr.PRASIT WICHAYA

ประวัติ Profile

อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ
Mr.PRASIT WICHAYA

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2534
สังกัดสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศิลปศึกษา ปีที่จบ 2530
ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา ปีที่จบ 2541
ปริญญาเอก การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีที่จบ 2557

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2560
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชา ศิลปะพื้นบ้าน รหัสวิชา 0602206
ประกอบการสอนรายวิชา ศิลปะพื้นบ้าน รหัสวิชา 0602206
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 ศึกษาอัตลักษณ์ของศิลปะบ้านเชียงเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดกาแฟ
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 ศึกษาอัตลักษณ์และความเชื่อและศรัทธาคำชะโนดเพื่อออกแบบของที่ระลึก