Mr.PREECHA NOULNIM

Mr.PREECHA NOULNIM

ประวัติ Profile

อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม
Mr.PREECHA NOULNIM

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์
Position : Head of Department of Visual Arts
ຫົວໜ້າພາກວິຊາທັດສະນະສິນ
助理教授、视觉艺术系主任

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2549
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.จิตรกรรม ปีที่จบ 2546
ปริญญาโท ศป.ม.จิตรกรรม ปีที่จบ 2548

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
กรณีที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการวิจัยและการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ระบุเดือน/ปี) 2562
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2565
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา วาดเส้น 1 รหัสวิชา 605102
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 พื้นที่สักการะและความเชื่อในบริบทวัฒนธรรมริงทาง