Mr.SUNTISUK LANGSANAM

Mr.SUNTISUK LANGSANAM

ประวัติ Profile

อาจารย์สันติสุข แหล่งสนาม
Mr.SUNTISUK LANGSANAM

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2550
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาประติมากรรม
ปริญญาตรี ศป.บ.ประติมากรรม ปีที่จบ 2538
ปริญญาโท ศป.ม.ประติมากรรม ปีที่จบ 2550

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
กรณียังไม่ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จะศึกษาต่อปี พ.ศ. 2562 สาขาวิชาประติมากรรม สถาบันมหาวิทยาลัยศิลปากร
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ระบุเดือน/ปี) 2567

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2561
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ประติมากรรม 1