Performance Report and Strategy

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
[toggle title=”ปีงบประมาณ 2556″ state=”close” ]

คำรับรองการปฏิบัติราชการ-คณะศิลปกรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-ปีงบประมาณ-2556-copy-

[/toggle]

[toggle title=”ปีงบประมาณ 2557″ state=”close” ]

คำรับรองการปฏิบัติราชการ-คณะศิลปกรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-ปีงบประมาณ-2557-copy

[/toggle]

[toggle title=”ปีงบประมาณ 2558″ state=”close” ]

คำรับรองการปฏิบัติราชการ-คณะศิลปกรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-ปีงบประมาณ-2558-copy

[/toggle]

[toggle title=”ปีงบประมาณ 2559″ state=”open” ]

คำรับรองการปฏิบัติราชการ-คณะศิลปกรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-ปีงบประมาณ-2559-copy

[/toggle]

แผนกลยุทธ์
[toggle title=”แผนกลยุทธ์” state=”open”]

แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561

แผนกลยุทธ์-ปี-2558-2561
111111

[/toggle]