Teachers Hall of Fame

Pride Award

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุรารมย์ จันทมาลา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดี กับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา เหล่าอรรคะ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นอาจารย์ดีเด่นประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สันติสุข  แหล่งสนาม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ประทีป สุธาทองไทย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รัตติยา โกมินทรชาติ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุรศักดิ์ แสนโหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สันติ สิงห์สุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ขอแสดงความยินดีกับ​ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลจากการแสดง ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่​ 35​ ประจำปี​ 2561

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและอาจารย์ผู้ช่วยสอน นายถาวร ความสวัสดิ์

ขอแสดงความยินดีกับ สุนันทา ผาสมวงษ์

เรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจไม่มีที่สิ้นสุดกับ ขอแสดงความยินดีกับพี่ทอยและพี่แพม ศิษย์ BalletMSU รุ่นที่17และเพื่อนๆพี่ๆร่วมทีม ได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขัน A.T.O.D. International Dance Competition 2018

!!ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ยุทธนา ไพกะเพศ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ที่ได้ผ่านการอบรมในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลป์ รุ่นที่9 ประจำปี2561และได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น 1 ใน 10 คน

แสดงความยินดีนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันลีลาศ ประเภท Tango Beginner Class E Std

ขอแสดงความยินดีกับ “นายอนิเทพ คุณทอง” ที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” สาขาศิลปะ 3 มิติ (ประติมากรรม) จากผลงานชื่อ “สัมพันธภาพของรูปทรง”

ขอแสดงความยินดีกับ “นายอนิเทพ คุณทอง” ศิษย์เก่าวิชาเอกประติมากรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” สาขาศิลปะ 3 มิติ (ประติมากรรม)

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง ประสบความสำเร็จคว้าชัยเหรียญทองเวทีการเต้นระดับชาติ และครองตำแหน่ง The Best Ballet Dance

รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนบทความพิเศษเรื่อง มโนห์ราบัลเล่ต์ รัชกาลที่ 9 ลงเผยแพร่ใน มติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ทรรณรต ทับแย้ม อาจารย์สาขาศิลปะการละคร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดหนังสั้น ” หัวเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการใช้สื่อ “

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม ภาควิชาทัศนศิลป์ ผู้มีผลงานดีเด่นโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (จิตรกรรม) รุ่น 7 ที่จะเดินทางไปเผยแพร่ผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา และ นางสาวสุนันทา ผาสมวงศ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้รับเหรียญเงิน จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ ที่ได้รับเหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ตนุพล เอนอ่อน ที่ได้รางวัลที่ 2 ในการประกวดงานจิตรกรรมเพรชยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธนธร สรรพกิจจำนง ศิษย์เก่า ภาควิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัล ช้างเผือก จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรีชา นาลนิ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ มมส ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานการแสดงศิลปกรรมนานาชาติ

https://fineart.msu.ac.th/th/blog/2015/10/13/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C-%E0%B8%84/?preview_id=914&preview_nonce=a286ebd018&_thumbnail_id=916&preview=true

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี2558

2 นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินฯ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ได้รับรางวัลช้างเผือกรวมกัน 1,500,000

“ฮักแพงเบิ่งแงง ฮูปแต้มดงบัง ครั้งที่ 2”