สำนักเลขานุการ

สำนักเลขานุการ


นางบงกชทิพย์ เกาะสมบัติ
Mrs.BONGKOCHTHIP KOHSOMBAT
หัวหน้าสำนักงานเลขา

นางวันเพ็ญ อมรสิน
Mrs.WANPEN AMORSIN
นักวิชาการศึกษา

นางสาวจงรักษ์ คชสังข์
Miss JUNGRUK CHOSHASUNG
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิภาพร กางยาแสน
Miss WIPAPORN KANGYASAN
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนฤมล หาญกล้า
Miss NARUMON HANKA
นักวิชาการศึกษา

นายศุภชัย จุมพล
Mr.SUPACHAI JUMPON
นักกิจการนิสิต

นายสุรสิทธิ์ คำศรี
Mr.SURASIT KHUMSRI
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายคมสันต์ คล้ายนาค
Mr.KHOMSON KLAYNAK
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอาทิตยา คูคลองทุ่ง
Miss ARTITAYA KUKLONGTUNG
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววรรณิษา สีสงกา
Miss WANNISA SEESONGKA
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์ ปัดทุมมา
Miss PATCHARIN PUTTUMMA
นักวิชาการศึกษา

นางสาวอัญธิกา ตันปาน
Miss UNTIKHA TUNPARN
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศุภวัฒน์ นามปัญญา
Mr. SUPAWAT NAMPANYA
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

บรรพต พิลาพันธ์
Mr.BANPHOD PILAPHAN
นักวิชาการช่างศิลป์

นางสาวกัญญาภัทร รัฐอาจ
Miss KANYAPHAT RATTAOAJ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสุชาติ ไชยดา
Mr.SUCHAT CHAIYADA
พนักงานขับรถยนต์