Home / ที่มาของโครงการ

ที่มาของโครงการ

ถ้อยแถลงคณะผู้ดำเนินโครงการ

“ โครงการการพัฒนากลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในชุมชนจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดิมเพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม” เป็นโครงการที่มีความสัมพันธ์กับทุนทางวัฒนธรรมจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดิมที่สำคัญและโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน คือ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดโพธารามบ้านดงบังกับจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดป่าเลไลย์ บ้านหนองพอก ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

อุโบสถทั้งสองหลังตั้งอยู่ในชุมชนชุดเดียวกัน คือ ชุมชนตำบลดงบัง มีสังคมวัฒนธรรมชุดเดียวกัน ทั้งนี้ นอกจากความโดดเด่นด้านมรดกจิตรกรรมฝาผนังแล้ว ประการสำคัญ ชุมชนทั้งสองยังตั้งอยู่ในชุดพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาตุนาดูนอีกด้วย

กล่าวสำหรับจิตรกรรมฝาผนังทั้งสองวัด มีความโดดเด่น และมีผู้คนเดินทางเข้ามาชมและมาศึกษาจิตรกรรมฝาผนังอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยระยะเวลาที่จิตรกรรมฝาผนังดังกล่าวได้ถูกสร้างสรรค์มาร่วมศตวรรษ จึงดำรงอยู่คนละบริบทสังคมวัฒนธรรมปัจจุบัน ทำให้คนในพื้นที่จำนวนมาก โดยเฉพาะเยาวชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของตนเองอย่างเพียงพอ รวมทั้งการจัดการด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในมิติของมัคคุเทศก์และการผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก รวมทั้งการนำเสนอ         กรณีต่าง ๆ ด้วย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงอนุมัติให้คณะศิลปกรรมศาสตร์     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมรวม ทั้งสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานดำเนิน “ โครงการการพัฒนากลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในชุมชนจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดิมเพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม” โดยร่วมมือกับชุมชน ประกอบด้วย อบต. วัด ชาวบ้าน และโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ เอกสารชุดนี้ จัดเป็นเอกสารสำคัญเพื่อการประชุม อมรม สัมมนาด้านความรู้ที่เกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนัง มัคคุเทศก์ และการอ่านอักษรไทน้อย คณะผู้ดำเนินโครงการเชื่อมั่นว่าเอกสารชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม และเป็นสื่อกลางเชื่อความรู้ ความเข้าใจ จิตรกรรมฝาผนัง ชุมชน และสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังสู่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง

ท้ายนี้ คณะผู้ดำเนินโครงการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณคณะผู้ร่วมโครงการจากชุมชน วัด และโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์