Home / ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
1.กลุ่ม มัคคุเทศก์ท้องถิ่นในชุมชนที่มีจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดิม มีความรู้ด้านจิตรกรรมฝาผนังที่สัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรมในอดีต ซึ่งเป็นความรู้ในชุดมัคคุเทศก์ และมีความรู้ความสามารถด้านมัคคุเทศก์ มีความรับผิดชอบ ความตระหนักในทรัพยากรมรดกวัฒนธรรมศิลปกรรมของตน และสามารถดำเนินการจัดการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และมีการถ่ายทอดเชิงเครือข่ายรุ่นต่อรุ่นได้อย่างยั่งยืน
2.เครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในชุมชนที่มีจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดิม 2 ชุมชน ที่สัมพันธ์กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้ดูแลและเป็นพี่เลี้ยง รวมทั้งการใช้ฐานชุมชนดังกล่าวเป็นฐานปฏิบัติการเรียนรู้ของนิสิตไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างไม่มีสิ้นสุด
3.ได้พื้นที่การท่องเที่ยว รองรับโครงสร้างการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
1.จังหวัดมหาสารคาม โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สร้างพื้นที่การท่องเที่ยวทางมรดกวัฒนธรรมจิตรกรรมฝาผนัง ที่มีคุณค่าทั้งทางศิลปะ และประวัติศาสตร์สังคมท้องถิ่น เป็นกรณีการศึกษาชุมชนผ่านจิตรกรรมฝาผนังที่มีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ที่มีคนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในวัด ชุมชน สถาบันการศึกษา และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ร่วมกันดูแลรักษา ทำนุบำรุง และฟื้นฟูสร้างรายได้ และชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น
2.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการทำงานร่วมกัน 3 หน่วยงาน คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้สร้างพื้นที่ศึกษา หรือ Social Lab เพื่อรองรับการพัฒนาโดยใช้ศาสตร์ในหน่วยงานของตน และเป็นเครือข่ายการพัฒนาทำนุบำรุงแบบมุ่งเป้าที่มี Social Impact ที่ชัดเจน เชื่อมโยงกับส่วนอื่น ๆ ในเขตจังหวัดมหาสารคาม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีคุณภาพ