Home / วัดโพธาราม

วัดโพธาราม

วัดโพธาราม
บ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

1. จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธาราม บ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นหลักจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธารามจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์วัดโพธารามเป็นพื้นที่สะท้อนทัศนะในการมองโลกของคนลาวอีสานตอนกลางได้อย่างชัดเจนโดยอุโบสถเสมือนโลกที่ประจุความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่ประกอบด้วยอุดมการณ์ทางสังคมเกี่ยวกับการให้ทานจากอรรกถาชาดกเรื่องพระเวสสันดรชาดกมหรสพที่ส่งผ่านจารีตวัฒนธรรมในวรรณกรรมท้องถิ่นสินไชยพุทธประวัติฉบับท้องถิ่นนรกของคนอีสานและภาพอีสานสมัยใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวที่จิตรกรได้นำเสนอภาพวิถีชีวิตการทำมาค้าขายและการวิพากษ์เสียดสีความประพฤติไม่พึงประสงค์ของสังคมไปพร้อมกันนอกจากนี้ลักษณะรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังในพื้นที่ผนังด้านหลังพระประธานยังมีลักษณะจิตรกรรมแบบกรุงเทพฯปรากฏสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นลาวอีสานกับศูนย์กลางราชธานีแห่งรัตนโกสินทร์อีกมิติหนึ่ง

2.สังเขปชุมชนบ้านดงบังและวัดโพธาราม บ้านดงบังเป็นชุมชนคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทน์ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชาวดงบังยังมีเรื่องเล่าการอพยพย้ายถิ่นที่ผลิตซ้ำต่อเนื่องกันมาอย่างชัดเจนบรรพชนชาวลาวกลุ่มนี้ได้เลือกทำเลในป่าโคกอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ใหญ่หมู่บ้านชาวลาวกลุ่มนี้จึงแทรกอยู่ในดงจึงเรียกชุมชนตนเองว่า“ บ้านดงบัง” และใช้นามนี้จนปัจจุบันขุมขนดงบังอยู่ใกล้กับแหล่งวัฒนธรรมจัมปาศรีในอดีตซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและใกล้แหล่งเกลือสินเธาว์ส่งผลให้ทำเลแห่งนี้เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นชุมชนวัฒนธรรมข้าวปลาที่เข้มแข็งและชาวบ้านดงบังเป็นพุทธศาสนิกชนที่เข้มแข็งพวกเขาได้สร้างวัดในชุมชนถึงสองวัดคือวัดบ้านดงบังกับวัดป่าเลไลย์และมีหอไตรที่สะท้อนถึงการเป็นแหล่งสรรพวิชาของคนท้องถิ่นวัดบ้านดงบังได้สร้างอุโบสถและรับพระราชทานวิสุงคามสีมาในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ. ศ. 2451 หลังจากได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพธารามซึ่งเป็นวัดที่อุโบสถที่มีความงดงามและโดยเฉพาะเมื่อได้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังประกอบอุโบสถดังกล่าวส่งผลให้อุโบสถวัดโพธารามมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสานตอนกลางโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธารามได้สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมชาวลาวอีสานในระยะเวลาเมื่อศตวรรษที่ผ่านมาได้อย่างเป็นรูปธรรม หมู่บ้านดงบังเพิ่มขึ้นกับตำบลพานแอ่นอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเมื่อมีการแยกตัวอำเภอนาดูนจึงถูกแบ่งให้มาขึ้นกับอำเภอนาดูนอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม 65 กิโลเมตรทว่าในอดีตพื้นที่บริเวณนี้คือศูนย์กลางชุมชนจัมปาศรีแหล่งวัฒนธรรมสมัยทวารวดีซึ่งนักวิชาการท้องถิ่นบางคนได้พยายามอธิบายความเกี่ยวเนื่องระหว่างคนดงบังและนาตูนในปัจจุบันกับผู้คนสมัยทวารวดีแต่สำหรับคนดงบังได้อธิบายความเป็นมาของตนผ่านประวัติศาสตร์บอกเล่าถึงความเป็นมาของบรรพชนว่าถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทน์เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันชาวบ้านดงบังเป็นกลุ่มไทยลาวในเขตอีสานตอนกลางผสานกับคนไทยลาวกลุ่มอื่น ๆ ด้วยพุทธศาสนาเป็นแกนกลางซึ่งหากใช้กรณีการสร้างโบสถ์และจิตรกรรมฝาผนังเป็นดัชนีในการพิจารณาความศรัทธาทางศาสนาและความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนในระยะดังกล่าวแล้วชุมชนบ้านดงบังถือได้ว่าเป็นชุมชนหลักทางพุทธศาสนาของกลุ่มสังคมวัฒนธรรมไทยลาวกลุ่มหนึ่งในเขตอีสานตอนกลางเช่นกันกับชุมชนบ้านหนองพอกบ้านยางบ้านโคกกลางในเขตจังหวัดมหาสารคามปัจจุบัน

3.โบสถ์ในฐานะพื้นที่รองรับจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธาราม ชุมชนดงบังเป็นชาวพุทธที่เข้มแข็งและมีศิลปวิทยาการครั้งที่วัดโพธารามมีนามตามชาวบ้านเรียกกันว่าวัดบ้านดงบัง” นั้นวัดแห่งนี้มีโบสถ์ไม้อยู่กลางสระน้ำเรียก“ สิมน้ำ” ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือวัดใช้ประกอบสังฆกรรมมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งสมัยพระครูจันดีเจ้าอาวาสรูปที่ 4 จึงได้นำพาชาวบ้านสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น“ สิมบก” คือโบสถ์หลังปัจจุบันที่มีภาพเขียนฝาผนังโบสถหลังนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 16 กรกฎาคมพ. ศ. 2451 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธาราม

4.จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์วัดโพธาราม เป็นจิตรกรรมฝาผนังพื้นบ้านอีสานตอนกลางที่สะท้อนโลกทัศน์ของคนลาวอีสานในบริบทรัฐชาติสมัยใหม่ระยะแรกของประเทศสยามจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี้ได้ประจุความเป็นชุมชนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ

5.ช่างเขียน การทำงานร่วมกันระหว่างจิตรกรกับพระเจ้าอาวาส ภาพเขียนวัดโพธารามไม่ได้ถูกจารึกนามจิตรกรและปีที่เขียนเอาไว้กระนั้นจิตรกรที่เขียนภาพก็ได้ถูกกล่าวถึงส่งต่อกันมาจากการที่ผู้คนได้ชมภาพเขียนและพร้อมกันนั้นก็ได้มีการกล่าวถึงช่างเขียนไปพร้อมกันว่าจิตรกรที่เขียนภาพประดับตกแต่งโบสถ์มีสองท่านคือจารย์สิงห์วงศ์วาดกับจารย์ซาลายซึ่งทั้งสองเป็นช่างเขียนผ้าพระเวสส์อยู่ในชุมชนลาวอีสานในเขตอำเภอพยัฆภูมิพิสัยที่อยู่ไม่ไกลกันกับชุมชนบ้านดงบังเขียนในสมัยพระครูจันดีเจ้าอาวาสผู้นำก่อสร้างโบสถ์โดยคาดว่าช่วงเวลาในการเขียนน่าจะอยู่ในช่วงระยะหลังจากโบสถ์สร้างเสร็จได้ไม่นานนักและสันนิษฐานว่าทั้งการสร้างอุโบสถและการเขียนภาพของช่างอยู่ในการอำนวยการเขียนของพระครูจันดีเพราะพระครูจันดีท่านเป็นบุคคลสำคัญสูงสุดในวัดและชุมชน

6.พื้นที่และลักษณะการจัดวางภาพ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดโพธารามปรากฏทั้งผนังด้านนอกและด้านในภาพรวมนำเสนอในรูปแบบจิตรกรรมพื้นบ้านอีสานที่ด้านนอกเขียนเรื่องพระเวสสันดรเมืองนรกพุทธประวัติและวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องสินไชยผนังด้านในเขียนเรื่องพระเวสสันดรพุทธประวัติทุกเรื่องนำเสนอเสมือนการเล่านิทานทำให้ตัวละครหลักเป็นผู้นำพาการดำเนินเรื่องไปตามลำดับขั้นตอนโดยผู้ชมจะต้องเข้าใจเรื่องราวเป็นพื้นฐานและจิตรกรรมรูปแบบไทยประเพณีเนื้อหารามสูร-เมขลาในพื้นที่บางส่วนผนังในด้านหลังพระประธานเป็นเสมือนภาพแทรกเพียงบางส่วนของผนังภาพ

Wat Photharam
Ban Dong Bang Dong Bang Na Dun District, Maha Sarakham

1. murals measuring Potharam Ban Dong Bang Dong Bang Na Dun District, Maha Sarakham. The main mural measured Potharam mural church Potharam area is reflected in the subjective world of the Middle East Laos clearly Chapel virtual world to charge the local community that comprises about social ideology. a review of the board’s allegory speech Vessantara allegory entertainment delivered through traditional literary culture in local history, the local Buddhist Sin Chai. The Hell of the East and Northeast modern period, the painter has presented a way of life to make a trade and critical friction behavior, unwanted of society along the way, this style frescoes. the area also looks back wall paintings of Buddha in Bangkok appears to reflect the relationship between local and central east Laos capital of precious goods. Assets in another dimension

2. Brief Ban Dong Bang and Wat Photharam. Ban Dong Bang is the community Lao people were forcibly taken from Vientiane in the reign of 3 of Rattanakosin, the boys are also tales of the migration reproduces consecutive clearly ancestors of Laos, this group has chosen a location. Forest Hill village abundant with trees Lao Dong group is inserted in a community called themselves the “home boys” and used this name until the pores in Bangalore. Creeps with cultural Chamba Sri past the wetlands suitable for farming and near the rock salt, resulting in making this suitable for the development of a cultural community, rice, fish and strong locals, DBSK are Buddhists. they have built a strong community of two temples: Wat Ban Dong Bang Temple Hall and the Palais Syl that reflect the existence of a temple of the local insane. The boys have built a temple and Wisuongcamseamr in the reign of King Rama 5 on July 16. Fri. After 2451 it was renamed Wisuongcamseamr Potharam measure, the measure has a magnificent chapel and especially when painting a mural assembly hall that resulted in one of the most famous temple Wat Photharam. in the middle East, especially the murals Potharam measure reflects historical, social, cultural Laotian East in the period when ice samples. The company has a solid past. Dong village up to the Pan-backed Phayakkhaphum Phisai District, Maha Sarakham district when a separate district was divided Dun Dun district to come up with from the district about 10 kilometers away from the province of Maha Sarakham 65. Kilometers, but in the past this area was a community center Chamba Sri culture Dvaravati which scholars, some local people have tried to explain the connection between Bangalore and Na Toon today with people Dvaravati for. the boys were described as its oral history through the history of their ancestors that had been carried away from Vientiane on the early Rattanakosin period. Currently, residents of Bangalore are Thailand, Laos in East Central merged with Thailand, Laos, among others, with Buddhism as the core, which is the creation of churches and frescoes as the index for determining religious faith. unity and solidarity of the community in such a community of Ban Dong Bang is regarded as a core community of Buddhist culture in Thailand, Laos, one northeast of Glamorgan. As well as the community Phok Ban Khok Yang Maha Sarakham present in the area.

3. The church as a space for a mural Potharam. Community Dong Buddhist strong and Renaissance times measured Potharam named as the locals call Ban Dong Bang, “the temple is a wooden church in the middle of a pond called” Sim Water “is set in the south. the consortium was used continuously until the reign of Abbot Venerable Chan Figure 4 has led villagers to build the new hall as “Sim land” is the present church with paintings. The walls of this church was Wisuongcamseamr on July 16. Fri. 2451 corresponded to the reign of King Chulalongkorn, Rama 5th mural measuring Potharam.

4. murals Potharam church. The Central East Local murals that reflect the worldview of the modern nation-state in the context of East Laos, the first phase of Siam murals of this charge, the local community in various dimensions.

5. Mechanical collaboration between the painter and the pastor. Potharam paintings are not inscribed the name, artist and year written nonetheless painter painting was said to been passed along from where people can see the paintings and at the same time it is said to be a mechanic. Posted along the way that painters paintings decorate the church there are two staircases painted with Leo Wong Chan’s signature, both as a painter in the West Island community in Laos, East district. Feng Juan temperature range that is compatible with Ban Dong Bang wrote in the Provost Chandi pastor leading the church construction is expected at the time of writing seems to be in a period after the church built recently and assumed. both the temple and build a drawing of an elephant in the room writing Provost Provost Chan Chan’s because you are a key person in the temple and the community.

6. Nature of Space and Orientation. Chapel frescoes appear Potharam the outer wall and the overall presentation in the form of local folk painting on the outside write Vessantara hell Buddhist history and local literature about Sin Chai inner wall writing Vessantara. Buddha all offer virtual storytelling makes the main character, who brings the story to be sequenced by the audience. The love story is basic and traditional painting style content Ramasoon Thailand – goddess of the ocean in some areas in the wall behind the virtual image of Buddha is inserted only part of the picture wall.