Home / สถานที่ดำเนินการ

สถานที่ดำเนินการ

สถานที่ดำเนินการ
1. พื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 2 ชุมชน ดังนี้

1.1 ชุมชนบ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ใช้พื้นที่วัดโพธาราม และโรงเรียนประจำชุมชน โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
1.2 ชุมชนบ้านหนองพอก ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ใช้พื้นที่วัดดป่าเลไลย์ และโรงเรียนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

2 พื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้

2.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในบางช่วงกิจกรรม การพัฒนาการเขียนภาพ Re product (คัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง) เพื่อทำเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ซึ่งคณะกรรมการจะนำนักเรียน และผู้ได้รับคัดเลือกจากแต่ละชุมชนมาปฏิบัติการร่วมกัน นอกจากนี้ ตัวแทนแต่ละชุมชน ยังได้รับการฝึกปฏิบัติการผ่านระบบพี่เลี้ยงที่เป็นนิสิตสาขาทัศนศิลป์กลุ่มศิลปะไทยไปพร้อมกัน ในทางตรงกันข้าม กิจกรรมจะทำให้นิสิตได้เรียนรู้ในการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปด้วย และยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับคณาจารย์ และ นิสิตที่สามารถลงไปช่วยเหลือ หรือร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกได้อย่างต่อเนื่อง แม้โครงการจะสิ้นสุด
2.2 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานในกิจกรรมการอบรมอ่านและเขียนอักษรไทน้อย และอักษรตัวธรรมที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง ทั้งนี้ จิตรกรรมฝาผนังทั้งสามวัด เขียนในสมัยรัชกาลที่ 5-6 ในระยะที่การศึกษาของชาติสยามยังไม่ได้เข้ามาในชุมชนอย่างทั่วถึง จิตรกรรมฝาผนังจึงถูกเขียนบรรยายด้วยอักษรลาวโบราณ ซึ่งเป็นอักษรที่ใช้ในท้องถิ่นอีสาน ตัวอักษรดังกล่าวในจิตรกรรมฝาผนังนับว่ามีความสำคัญต่อการศึกษา และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง
2.3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พัฒนากิจกรรมการอบรมการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยมีบุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมทั้งนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้ความรู้ พร้อมกันนั้น เป็นการสร้างเครือข่ายกับคณาจารย์ และ นิสิตสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่สามารถลงไปช่วยเหลือ หรือร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งด้านการทำหน้าที่มัคคุเทศก์ได้อย่างต่อเนื่อง แม้โครงการจะสิ้นสุด