คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2566