แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการ จัดการความรู้ Knowledge Management-KM ปีการศึกษา 2558

 

 

  1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์
  2. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
  3. การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
  4. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
  5. การบริหารจัดการหลักสูตร